» BIP

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących im. Józefa Sikorskiego (Przedszkole Specjalne dla Dzieci z Wadami Słuchu i Mowy w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niesłyszących im. Józefa Sikorskiego w Poznaniu, Szkoła Podstawowa Specjalna nr 113 dla Dzieci Niesłyszących, Branżowa Szkoła Specjalna I stopnia nr 3, Technikum Specjalne, Szkoła Policealna Specjalna nr 2 dla Młodzieży Niesłyszącej i Słabo Słyszącej, III Liceum Ogólnokształcące Specjalne)

 

Kierownik/Dyrektor

 

Kompetencje i zadania

Kształcenie, wychowywanie i przygotowanie zawodowe dzieci i młodzieży niesłyszącej. Ośrodek świadczy wychowankom opiekię całodobową, warunki do wychowania oraz możliwości rewalidacji. Głównym zadaniem ośrodka jest przygotowanie wychowanków, w miarę ich możliwości, do samodzielnego udziału w życiu społecznym, integracji ze środowiskiem.

Akty prawne regulujące funkcjonowanie jednostki

Ustawa o systemie oświaty z dnia 07 09 1991 z późniejszymi zmianami; Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 60)Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 59); Statut Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niesłyszących w Poznaniu

Budżet jednostki na bieżący rok

Budżet na 2020 rok wynosi 14 275 613,00 zł

Wartość posiadanego mienia

Wartość mienia na dzień 31.12.2019 wynosi 14 032 031 zł

Informacja o stanie mienia

Regulamin

Raport

METRYCZKA
Odpowiedzialny za treść: Justyna Maciejak
Data publikacji: 14 czerwca, 2023 (09:00)
Data modyfikacji: 15 czerwca, 2023 (10:00)
Opublikował: Wojciech Smyk
Skip to content